އެސްފިޔައަށް ވާހަކައެއް ހުށައެޅުއްވުމަށްމިފޯރމް ބޭނުންކުރައްވާ..!! ނޫނީ admin@esfiya.com އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ..!!

ކަފުނަށް މިހިތް އަދި ނުލާކަން ޔަގީން..4

ދުވަސްތައް މާޒީ ވަމުން ދިޔައެވެ.އާޒް ބޮޑުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ވައްތަރު ވަމުން ދިޔައީ ނަޝާޔާގެ ... Read More »

ޙަޔާތުގެ ދަތުރު

ޙަޔާތުގެ ދަތުރު

  މިއީ އަހަރެންގެ މާޒީގެ ޙަޔާތުން ދެތިން ޞަފުޙާއެވެ. ހުސްވަގުތުގެ ފޫހިކަން ފިލުވާލުމަށް ... Read More »

ތި ހަނދާންވީމާ…3

  “މިޝަލް!” ބާރުބާރަށް އިވުނު ހަރުކަށި އަޑާއެކު މިޝަލްއާއި ރަޔާންއަށްވެސް ސިހިފައި ކުރިމަތީގައި ... Read More »

ނުނިޔަތް

ނުނިޔަތް

ދުނިޔޭގައި ފާޑުފާޑުގެ މީހުން އުޅޭނެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް އަޑުއަހަމެވެ. އެކިމީހުންގެ މިޒާޖާއި ވިސްނުންވެސް ... Read More »

ޖުވާ ކުޅުމާއި އެސް.އެމް.އެސް އިން ނަސީބު ވަޒަން ކުރުން.

ޖުވާ ކުޅުމާއި އެސް.އެމް.އެސް އިން ނަސީބު ވަޒަން ކުރުން.

ކަންކުރާ ގޮތާއި ކަންކުރާ ތަން ތަފާތެވެ. ކުރަނީ އެއްކަމެއް. “ކޮބާ ކިހެނެއް ކަންތައްތައް” ... Read More »

ބޮޑާ ނުވާށެވެ!

ބޮޑާ ނުވާށެވެ!

މިސްކިތުން ފައިބައިގެން ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކުއްލިއަކަށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އަލަށް ހުޅުވާފައިވާ ... Read More »

1 2 3 4 5 6 101
Scroll To Top